การบริหารด้านความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน