บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานกรรมการ บริหารลงมา มีรายนามดังต่อไปนี้

คณะผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร
3. นางสาวกมลา เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน