จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึ่งปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทาง ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นสําคัญ จึงกําหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

คําจํากัดความ

ให้ใช้คําจํากัดความดังต่อไปนี้กับคําต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ดังนี้

กรรมการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ

ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร สี่ รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า กับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารง ตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษและ ผู้ร่วมสัญญา ที่จะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ บริษัทฯถือว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพมิใช่เกิดจากความรู้ ความสามารถของพนักงานเท่านั้น ความประพฤติ และวิธีการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ย่อมมีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และ ต่อบริษัทฯ ด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ

ลูกค้า หมายถึง คู่ค้าที่มีอุปการะคุณต่อบริษัทฯ ลูกค้าพึงได้รับการบริการที่ดีเพื่อเป็นการจูงใจ ให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

คู่ค้า หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทําธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

เอกสารดาวน์โหลด

จรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจต่อคู่ค้า

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

การควบคุมภายใน

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน