ตำแหน่งงานว่าง

                    กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหาร และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีการฝังกลบ การบำบัดน้ำเสีย การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน การกำจัดโดยการวิธีการเผาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้

เงินเดือน 23,000 บาท ไม่รวมค่าคอม

รายละเอียดงาน

 • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
 • การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป (ฝังกลบ, ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน และ RDF)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น (ไม่ต้องสแกนนิ้ว)

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานขายและมีใจรักงานบริการ
 • รักความก้าวหน้า และความท้าทาย
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น (ไม่ต้องสแกนนิ้ว)

*ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์*
***มีรถยนต์ส่วนตัว เเละมีใบขับขี่***

คุณสมบัติ

 • •   เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • •   สามารถขับรถสิบล้อได้ และมีใบขับขี่ประเภท ท.4
 • •   มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • •   สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • •   หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

***สัมภาษณ์ทราบผลทันที***

รายละเอียดอื่นๆ

 • •   เงินเดือนและเงินค่าเที่ยว
 • •   โบนัสประจำปี
 • •   เบี้ยขยัน 1,000-2,000 บาท
 • •   ประกันชีวิต
 • •   งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • •   ชุดฟอร์ม

รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ
 • ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
 • ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภับในการทำงาน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนะคติที่ดีต่อการให้บริการ และมีทักษะการประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง, ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น

รายละเอียดงาน

 • ขับรถโฟล์คลิฟขนย้าย – จัดเรียงก้อนผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ๆกำหนด
 • ขนย้าย – จัดเรียงก้อนผลิตภัณฑ์ขึ้นรถขนส่ง
 • บำรุงรักษา รถยกให้มีสภาพความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
 • แจ้งซ่อม ประสานงานการซ่อมบำรุงแก้ไขความผิดปกติของรถยก

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้ และรู้จักการดูแลซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่ขับรถสิบล้อขนถ่ายกากอุตสาหกรรมของอาคารเตรียมกากอุตสาหกรรม
 • ทำหน้าที่ขับรถขนถ่ายกากอุตสาหกรรมของอาคารปรับเสถียร
 • ทำหน้าที่ขับรถสิบล้อ และตรวจสภาพความพร้อมของรถสิบล้อก่อนใช้งาน
 • ตรวจสอบส่วนที่บรรจุก่อนที่จะทำการขนกากอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถสิบล้อได้ และมีใบขับขี่ประเภท ท.4
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงรถตามระยะของรถบรรทุก
 • งานซ่อมประเภทต่างๆ ตามที่หัวหน้างานกำหนด
 • สามารถทำงานซ่อมตามอาการได้
 • ดูแลรักษาเครื่องมือประจำตัว/ประจำส่วนงาน
 • ออกซ่อมนอกสถานที่ในบางกรณี (ถ้ามี)
 • งานอื่นๆตามมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่ซ่อมภาชนะสำหรับขนของเสียกากอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ซ่อมภาชนะ ที่บรรจุกากอุตสาหกรรม โดยการเชื่อ ตัด เจีย เหล็ก
 • ทำความสะอาดหน้างานบริเวณที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการเชื่อม/ตัด/เจีย เหล็ก และอะลูมิเนียม
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการเชื่อม/ตัด/เจีย
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • ไม่แพ้สารเคมี สุขภาพร่างกายแข็ง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

ติดต่อ

คุณน้ำ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล

สำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2012-7888 ต่อ 213
อีเมล์ : hr.bwg@bwg.co.th
โฮมเพจ : bwg.co.th
เฟสบุ๊ก : BWG – Better World Green
Line@ : BWG – ONLINE CENTER

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมโยธา/งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย/งานก่อสร้างอาคาร/ถนนลำลอง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กำกับดูแลบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้
 • จัดการงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่างๆของโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการ เพื่อมุ่งผลสำเร็จของโครงการให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างหรือประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (กาญจนบุรี) หรือ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน

 • งานระบบสุขาภิบาลในอาคารเเละระบบรวบรวมน้ำเสียเเละงานด้านสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • งาน BOQ
 • งานประสานงานโครงการฯและอื่นๆ

**สัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ**

คุณสมบัติ

 • เพศชาย จบปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนรด.
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันสูง

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน**

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

บริษัท บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โดยมีพื้นที่จัดตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ
 • ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • ควบคุมและบำรุงรักษางานเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
 • จัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

คุณสมบัติ

 • เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียน รด.
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าา
 • มีความสามารถเขียนโปรแกรม AutoCad 2D/3D
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถเสนอความคิดเห็นได้ ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน**

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบ จัดทำแบบ PFD, P&I Diagram, Plot plan, Piping และแบบอื่นๆของส่วนประกอบโรงไฟฟ้า
 • จัดทำแบบ Shop Drawing (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้างาน)
 • ออก BOQ, TOR แก่ผู้รับเหมา เพื่อขอรับใบเสนอราคา และจัดทำ Bid Tabulation

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าและโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • Ms-Office, Ms-Project, Ms-Visio
 • AutoCad Plant 3D, Sketch up
 • Engilish language

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2728 ซอยลาดพร้าว128/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร : 0-2038-2098