ธุรกิจการบริหารจัดการของเสีย

เป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหาร และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การให้บริการระบบการขนส่ง (Transporter) ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยการบริหาร งานด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนาน และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีการฝังกลบ (Landfill) การบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment ) การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(Blending) เพื่อเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน การกำจัดโดยการวิธีการเผา (Incinerator) ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศ