บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด  กำจัดน้ำเสีย กำจัดบำบัดปรับปรุง และคืนสภาพของเหลว  เราเข้าใจถึงปัญหาการจัดการของเสียในรูปแบบของเหลวที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน ด้วยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องมีวิธีการจัดการน้ำเสียที่ถูกต้องเหมาะสม  เราจึงมุ่งมั่นและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการให้บริการอย่างครบวงจรและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัด กำจัดน้ำเสีย เป็นการบำบัดของเหลวหรือน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเป็น กรด/ด่าง และสารเคมีเสื่อมสภาพจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางเคมีและกายภาพ  ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีเพื่อเปลี่ยนรูปสารละลายให้อยู่ในรูปของแข็งในน้ำเสีย จากนั้นทำการแยกของแข็งออกจากน้ำ ส่วนน้ำเสียจะนำไปบำบัดโดยระบบชีวภาพ และกากตะกอนจะถูกนำไปสู่ระบบปรับเสถียรจนกว่าจะได้เกณฑ์ตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดจะถูกนำไปปรับเสถียรและนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์ของเรา