บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 Mw จาก วัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ปลอดภัยสูงสุด มาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ควบคู่กับการจัดการขยะตามหลักวิชาการอย่างยิ่งยืน โดยไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทในเครือ

บริษัท รีคัฟเวอรรี่ จำกัด “RH” ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 7.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด “AVA”  ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด4.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมพิจิตรตอนล่าง จังหวัดพิจิตร เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operations & Maintenance หรือ O&M) โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ