บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด (BETTER ME)

เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Service) เป็นผู้รวบรวมกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน นำไปบำบัด กำจัด ตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง การแปรรูปทั้งของแข็งและของเหลว และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาและโรงไฟฟ้า ตลอดจนการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังให้บริการรถขนส่ง และระบบควบคุมการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และครบ จบในที่เดียว “เบตเตอร์ มี ใส่ใจ พร้อมให้ทุกบริการ”  BETTER TOGETHER