นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF ของ BWG
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2563

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม หรือ Solid Refused Fuel (SRF) ที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เช่น ถ่านหิน และ ฟอสซิล และมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงให้ประสิทธิภาพ   การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตหรือกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายที่มีคุณสมบัติสามารถเผาไหม้ได้ (Combustible Waste) เช่น วัสดุจำพวกเศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษไม้, เศษผ้า, เศษยาง เป็นต้น นำมาปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อทำให้กระบวนการผลิตก้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
SRF เป็นกระบวนการการปรับปรุง และแปลงสภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถเผาไหม้ได้ให้มาเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่นที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือความร้อน โดยมีองค์ประกอบทั้งทางเคมี และกายภาพสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบด, การคัดแยกขนาด, การตัดละเอียด, การอัดก้อนเพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บ และขนย้าย เพื่อการนำไปใช้ตามความต้องการ ประเภทอื่น