ประวัติความเป็นมา

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ผู้นำด้านการบริหารและการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายเพื่อให้กระบวนการของเสียอุตสาหกรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการฝังกลบ ระบบการบำบัดน้ำเสีย ระบบการปรับเสถียรและฝังกลบตลอดจนการแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ผู้นำด้านการบริหารและการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายเพื่อให้กระบวนการของเสียอุตสาหกรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการฝังกลบ ระบบการบำบัดน้ำเสีย ระบบการปรับเสถียรและฝังกลบตลอดจนการแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม”

วัฒนธรรมองค์กร