มาตรฐานการรับรองในระดับสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการดำเนินงานที่มีมายาวนาน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความ มุ่งมั่นของความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศได้เป็นอย่างดี

รางวัล ESG100 Certificate ปี2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์

“รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน”

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรม บำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม ประจำปี 2560 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม ประจำปี 2560 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัล “ESG 100” ปี 2017 ต่อเนื่องปี 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์

รางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2017” ในฐานะผู้ประกอบการ ที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 3

รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2017 ต่อเนื่องปีที่ 3 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

BWG ร่วมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการจังหวัดระยองสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

รางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2016” ในฐานะผู้ประกอบการ ที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 2

” เกียรติบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วม เป็น “เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise กับ สถาบันไทยพัฒน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“รางวัล “ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมดีเด่น” จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (วสท.) ประจำปี 2559”

“รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2016 ต่อเนื่องปีที่ 2 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล”

รางวัล “ESG 100” ปี 2016 ต่อเนื่องปี 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์

BWG ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนฯ กลุ่มแรกของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทกิจกรรม “บำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม” ประจำปี 2558 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2015” มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

“รางวัล “ESG 100″ ปี 2015 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์”

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015
จากสถาบันรับรองระบบ Intertek

มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ
ISO 9001

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 14001 : 2015
จากสถาบันรับรองระบบ Intertek

มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001

CSR Recognition 2014 ” ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่ให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล CSR-DIW Awards 2014 “รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” จากากประกอบกิจการฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ TIS 18001 : 2554 จากสถาบันรับ SGS
จากสถาบันรับ SGS

มาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ
ในการดำเนินการทดสอบ มอก.17025

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ OHSAS 18001 : 2007
จากสถาบันรับรองระบบ Intertek

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ OHSAS 18001 : 2007
จากสถาบันรับ SGS