มาตรฐานและความสำเร็จ

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การันตีจากรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2023”
ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 3 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
BWG คว้า 2 รางวัล “ระดับเหรียญทอง” มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  “ระดับเหรียญทอง” ประเภทเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)และ ประเภท ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัล

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” คว้า 2 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ในส่วนของศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และศูนย์พลังงานทดแทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากคุณสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รางวัล  :  “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

รางรางวัล :  “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2021 ต่อเนื่องปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ปี 2564-2565

 

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending)  ปี 2564-2565

 

 

ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่ง แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2020 ต่อเนื่องปีที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบไม่อันตราย

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบอันตราย

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” คว้า 2 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ในส่วนของศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และศูนย์พลังงานทดแทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากคุณสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” คว้า 2 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ในส่วนของศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และศูนย์พลังงานทดแทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากคุณสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission   Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง     เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชู   เกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรม               ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รางวัล  :  “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

รางรางวัล :  “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2021 ต่อเนื่องปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

เกียรติบัตร โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

GREEN INDUSTRY  2021 (Green System) ระดับที่ 3 ศูนย์พลังงานทดแทน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ปี 2564-2565

 

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending)  ปี 2564-2565

 

 

ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่ง แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2020 ต่อเนื่องปีที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบไม่อันตราย

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบอันตราย

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รางวัล  :  “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

รางรางวัล :  “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2021 ต่อเนื่องปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

เกียรติบัตร โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

GREEN INDUSTRY  2021 (Green System) ระดับที่ 3 ศูนย์พลังงานทดแทน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ปี 2564-2565

 

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending)  ปี 2564-2565

 

 

ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่ง แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2020 ต่อเนื่องปีที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบไม่อันตราย

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบอันตราย

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) จังหวัดสระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รางวัล  :  “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

รางรางวัล :  “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2021 ต่อเนื่องปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

เกียรติบัตร โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

GREEN INDUSTRY  2021 (Green System) ระดับที่ 3 ศูนย์พลังงานทดแทน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ปี 2564-2565

 

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending)  ปี 2564-2565

 

 

ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่ง แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2020 ต่อเนื่องปีที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบไม่อันตราย

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบอันตราย

รางวัล  :  “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

รางรางวัล :  “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2021 ต่อเนื่องปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

เกียรติบัตร โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

GREEN INDUSTRY  2021 (Green System) ระดับที่ 3 ศูนย์พลังงานทดแทน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ปี 2564-2565

 

 

 

 

โล่รางวัล : มาตรฐานโรงงานจัดการกาอุตสาหกรร“ระดับเหรียญทอง”

ประเภท : ทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending)  ปี 2564-2565

 

 

ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่ง แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 

 

Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2020 ต่อเนื่องปีที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 

 

CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  โดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบไม่อันตราย

 

 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ GOLD PLUS” ประเภทประกอบกิจกรรมฝังกลบอันตราย

 

 

รางวัล Renewable Energy Deal of The Year Thailand by The Asset

 

 

Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership ” Green Energy from Industrial Waste” ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ)

 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ.)

 

 

ใบรับรองการเป็นพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

 

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR)  ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

 

ดีเยี่ยม สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

 

 

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

 

มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

 

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015