ระบบการปรับเสถียรและการฝังกลบสิ่งปฏิกูล

ระบบปรับเสถียรเป็นระบบลดความเป็นพิษขององค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละชนิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ภายหลังจากลดค่าความเป็นพิษซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล สิ่งปฏิกูลฯ ก็จะถูกนำไปยังพื้นที่ของการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) เป็นแบบ Area& Trench Method ซึ่งสะดวกต่อการควบคุมและการกำหนดพื้นที่ฝังกลบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย มีระบบการปูพื้นหลุมแบบ Double Lining มีระบบป้องกัน ควบคุมและดูแลสิ่งปฏิกูลฯ ที่นำมาฝังกลบอย่างเข้มงวด มีการดำเนินงานที่รัดกุม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง