ระบบการปรับเสถียรและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย

ระบบปรับเสถียรเป็นระบบลดความเป็นพิษขององค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละชนิด  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ภายหลังจากลดค่าความเป็นพิษซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล  สิ่งปฏิกูลฯ ก็จะถูกนำไปยังพื้นที่ของการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) เป็นแบบ Area& Trench Method  ซึ่งสะดวกต่อการควบคุมและการกำหนดพื้นที่ฝังกลบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย มีระบบการปูพื้นหลุมแบบ Double Lining            มีระบบป้องกัน  ควบคุมและดูแลสิ่งปฏิกูลฯ  ที่นำมาฝังกลบอย่างเข้มงวด มีการดำเนินงานที่รัดกุม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง