ระบบฝังกลบ

ระบบหลุมฝังกลบทั้งกากอุตสาหกรรมที่มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบภายใต้การยึดหลักมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย

LANDFILL

DISPOSAL SYSTEM

LANDFILL

DISPOSAL SYSTEM