ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ รับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลว ด้วยการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและแม่นยำตามมาตรฐานสากล

ANALYSIS SYSTEM

LABORATORY OPERATION

ANALYSIS SYSTEM

LABORATORY OPERATION