บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

“เตาเผากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้การบริหารจัดการ “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาอุตสาหกรรม) บางปู” ของ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ที่มีความสามารถในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในรูปของก๊าซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันสมัยด้วยระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผา เพื่อให้การเผาไหม้ของเสียอันตรายเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

“เตาเผากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้การบริหารจัดการ “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาอุตสาหกรรม) บางปู” ของ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ที่มีความสามารถในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในรูปของก๊าซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันสมัยด้วยระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผา เพื่อให้การเผาไหม้ของเสียอันตรายเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  • – เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ที่สามารถควบคุมการเผาไหม้ ด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 °C โดยคัดแยกเถ้าหนักจากการเผาไหม้ก่อนเข้าสู่การเผาไหม้ในส่วนเผาไหม้ที่ 2
  • – ส่วนเผาไหม้ที่สอง (Secondary Combustion Chamber) เผาทำลายเถ้าหนัก ที่อุณหภูมิ 1,100 1,300 °C เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการเผาทำลาย

“3 ขั้นตอน ควบคุมมลพิษ” ในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

  • – คัดแยก: คัดแยก- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแต่ละประเภท
  • – ควบคุมกระบวนการเผาไหม้ของเสียอันตราย ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
  • – บำบัดปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากกระบวนการเผาไหม้ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.akkhie.com/index.php

เบอร์โทร : 0-2323-0714-2