ระบบแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน

ระบบการคัดแยกและการแปรรูปกากอุตสาหกรรมประเภท เศษหนัง กระดาษ เส้นใยต่าง ๆ สิ่งทอ พลาสติก บรรจุภัฑณ์ วัสดุดูดซับ ยาง ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” SRF (Solid Recovered Fuel) ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น (Moisture) ขนาด (Size) และความหนาแน่น (Density) เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือ ความร้อน

WASTE TO ENERGY

SOLID RECOVERED FUEL

WASTE TO ENERGY

SOLID RECOVERED FUEL