สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2565 เป็นอีกปีแห่งความท้าทายจากหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นซึ่งบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เองก็ได้ทุ่มเทในด้านการดำเนินธุรกิจ และ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สภาวะสงคราม และ สภาวะเศรฐกิจที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ บริษัท มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน และ ฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือ อุปสรรคทางธุรกิจมากมาย ผมเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และ มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทเราสามารถก้าวผ่านอุปสรรค์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้ในอนาคตไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงานทุกคน และผู้มีส่วนร่วมในสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย และ ยืนหยัดในวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรได้ อีกทั้งมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

สุดท้ายนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่อาจจะสำเร็จได้หากไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจจากความทุ่มเทของครอบครัว เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน และ ในนามของตัวแทนคณะผู้บริหาร ผมขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทของเราเสมอมา รวมถึงขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้องค์กรก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้ด้วยดี และ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดมา