นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF ของ BWG
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2563

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม หรือ Solid Refused Fuel (SRF) ที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิง

แบบดั้งเดิม เช่น ถ่านหิน และ ฟอสซิล และมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงให้ประสิทธิภาพ มีค่าความร้อนที่เหมาะสม และเสถียร

เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งใช้เตาเผาหลากหลายประเภท เช่น เตาเผาของโรงไฟฟ้า หรือ เตาเผาของโรงปูนซีเมนต์ เป็นต้น