บริบทองค์กร

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและและระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชน เข้าใจในกระบวนการทำงานและมาตรการป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือต่างๆ กับภาครัฐ วางแผนการขจัดและลดอันตราย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการดำเนินธุรกิจย่อมมีปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มโอกาสและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามสถานการณ์ แนวโน้มการดำเนินงาน และทบทวนบริบทขององค์กรอย่างเป็นระยะ ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ กลยุทธ์ บุคลากร ประสบการณ์/ทักษะ ค่านิยมร่วม ระบบการจัดการ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์การเมือง สภาพเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย รวมถึงกำหนดความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและรายงานผลการติดตาม เพื่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงและกำหนดมาตรการการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อไป

โครงสร้างองค์กร