พันธกิจ

  • ต่อประเทศ จะสร้างความเป็นมาตรฐาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
  • ต่อสังคมชุมชน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มั่นคง และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในทุกๆ ด้าน
  • ต่อภาครัฐ จะดําเนินงานภายใต้การหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
  • ต่อผู้ถือหุ้น จะดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ต่อลูกค้า จะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก่ลูกค้า ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  • ต่อคู่ค้า จะดําเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างระบบมาตรฐานให้กับประเทศ
  • ต่อพนักงาน จะสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและองค์กรพร้อมที่จะธํารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด้วยความเท่าเทียม

วัฒนธรรมองค์กร

ใส่ใจลูกค้า

มีวินัยถ้วนหน้า

พัฒนาทีมงาน

เชี่ยวชาญรับผิดชอบ

รอบคอบเรื่องคุณภาพ