BETTER GROUP เดินหน้าต้านคอร์รัปชั่น องค์กรโปร่งใส

BETTER GROUP นำโดย คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) คุณวันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) และคุณ เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด จับมือลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

Related Posts