BWB ห่วงใย ใส่ใจ บุคลากรทุกระดับ จัด 5ส. เสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเตรียมความพร้อมสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยชาวเบตเตอร์ฯ เปิดตัว “โครงการ 5 ส. ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “จุดเริ่มต้นของความปลอดภัย” ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยและเตรียมพร้อมพนักงานทุกระดับ รับมือกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพงานในพื้นที่การปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป

Related Posts