BWG คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวทีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมี นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรการและรองกรรมผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เปิดเผยว่า เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ข้อมูลความยั่งยืนถือเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากลต่อไป

Related Posts