BWG คว้า 2 รางวัล “ระดับเหรียญทอง” มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 2 รางวัล “ระดับเหรียญทอง” ประเภทเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)และ ประเภท ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ ณ ห้อง Kontent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร
.
การได้รับรางวัลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ