BWG ถวายน้ำดื่ม

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางนำน้ำดื่ม จำนวน 15 ลัง ถวายให้กับวัดในพื้นที่รอบศูนยฯ เหตุจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติ สำหรับวัดที่นำไปถวายได้แก่ วัดพระพุทธฉาย,วัดบุรีการาม และวัดหนองน้ำเขียว
การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการบริจาค “น้ำดื่ม” ให้ได้ดื่มน้ำที่สะอาดและมีประโยชน์ก็ถือเป็นการร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์ดัง
กล่าว จึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่

Related Posts