BWG เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การบำบัด กำจัด และนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการและพลังงานให้แก่น้อง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี

Related Posts