BWG เปิดบ้านพร้อมต้อนรับคณะ กอ.รมน.

สร้างความเชื่อมั่นพร้อมสนับสนุน นโยบายการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.) เข้าเยี่ยมชม รับฟังกระบวนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม แบบ One Stop Service โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมพูดคุย สอบถามถึงกระบวนการตั้งแต่ การคัดแยก การบำบัด กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ภายในศูนย์บริหาร และจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี

Related Posts