วิศกรโยธาอาวุโส

  • เพศชาย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานโยธาไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office , MS Project หรือ Primavera
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป