คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการประกอบด้วยประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาชีพ และความสามารถในด้านต่างๆ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นั้นกว้างขวางและมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแง่มุมเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายชื่อคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

[awsmteam id=”5134″]

ชื่อ – นามสกุล                                          ตำแหน่ง
1.  นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย   ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.  ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย   รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.  นาย อัครวิทย์ ขันธ์แก้ว   รองประธานกรรมการ
4.  ดร. วรดิศ ธนภัทร   กรรมการอิสระ
5.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6.   นาง นารถฤดี ธรรมวัน   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7.   นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
8.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   กรรมการ
9.   นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ   กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.  นาง นารถฤดี ธรรมวัน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. วิชาญ วิทยาศัย  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย  รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโนไทย  ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์  รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.  นาง นารถฤดี ธรรมวัน  อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. อัครวิทย์  ขันธ์แก้ว ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย  รองประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
3.  คร. บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
4.  นาง นารถฤดี  ธรรมวัน  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
5.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร