ระบบการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน(Synthetic Fuel Blending) และวัตถุดิบทดแทน (Alternative Raw Material)

ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน โดยการนำสิ่งปฏิกูลฯ ไปปรับปรุงคุณภาพ/องค์ประกอบที่เหมาะสม  ที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนให้แก่ เตาเผาอุณหภูมิสูง เตาเผาอุตสาหกรรม และเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลฯ อันตราย โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านพลังงานเป็นสำคัญ สามารถสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้แก่เตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็น บริษัทย่อย อีกด้วย

ธุรกิจการกำจัดของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯโดยการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะ

(The First Industrial Incinerator Plant) โดยมีบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”)            เป็นผู้ได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) เป็นเวลา 20 ปี และต่อขยายสัญญาได้อีก ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202 ล้านบาท มีสถานที่  ตั้งเลขที่  792  หมู่ที่ 2 ซอย1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ เตาเผาขยะอุตสาหกรรมนี้เป็นเตาเผาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เผาของเสียอันตราย  มีอุปกรณ์ฟอกอากาศที่ทันสมัย และควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยระบบ Programmable Logic Controller (PLC) และระบบบำบัดเถ้าลอย (Fly Ash) ส่วนเถ้าหนัก (Bottom Ash) จะนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ต่อไป