There is nothing to show here!
Slider with alias home-new not found.

Better World Green Public Co., Ltd.

ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมอันตรายกำลังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง หน่วยงานที่ให้บริการกำจัดที่ถูกต้องปลอดภัยมีจำนวนน้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เนื่องจากหากจัดการไม่ถูกวิธี ผลกระทบที่เกิดตามมาจะมีมูลค่ามากมายมหาศาล ทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนให้ดีดังเดิม  “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”  ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งการฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน และการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending) ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ  ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ  โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มุมสูงบ่อ.2
[ultimate_carousel slides_on_desk=”3″ autoplay=”off” el_class=”slick-slide-center” arrows=”off” dots_color=”#ffffff” dots_icon=”ultsl-radio-unchecked” centermode=”on”]
[/ultimate_carousel]

ธุรกิจในเครือ

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”4″ autoplay=”off” arrows=”off” dots_color=”#ffffff” dots_icon=”ultsl-radio-unchecked” centermode=””]
[/ultimate_carousel]

ข่าวสารและกิจกรรม

Contact Us