ก.ล.ต. อนุมัติ “ETC” ขาย IPO 600 ล้านหุ้น

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) หนึ่งบริษัทในเครือBetter Group ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นที่เรียบร้อย หลังจากมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม2562 และมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยไม่เกิน 600 ล้านหุ้น

Related Posts