ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,512.67
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน 100.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 668.05
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 23.22

บุคคลหรือกิจการอื่น

23.22
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน 56.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 301.43

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ

301.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,661.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน 516.44
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,121.93
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 160.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ

4.64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111.08

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ

111.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,920.10
รวมสินทรัพย์ 8,581.81
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 388.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 426.24
เงินกู้ยืมระยะสั้น 231.52

บุคคลหรือกิจการอื่น

231.52
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 462.18

สถาบันการเงิน

462.18
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 46.73
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน 5.87
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 21.62
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 61.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,644.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 1,286.26

สถาบันการเงิน

792.84

หุ้นกู้

493.43
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 196.11
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 24.19
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน 47.55
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.52
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,557.64
รวมหนี้สิน 3,201.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,237.78

หุ้นสามัญจดทะเบียน

1,237.78
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,137.78

หุ้นสามัญชำระแล้ว

1,137.78
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,286.87

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ

1,286.87
กำไร (ขาดทุน) สะสม 640.57

กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว

92.22

สำรองตามกฎหมาย

92.22

กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

548.35
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 474.70

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ

474.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,539.92
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,840.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,379.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,581.81