แนวโน้มการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 2566

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลประทบจากหลากหลายปัจจัย เช่น ความขัดแยังด้านภูมิรัฐศาสตร์ ธนาคารกลางในประเทศพัฒนาแล้วปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้เนื่องจากปัญหาด้านเงินเฟ้อ และแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศจีนที่ชะลอตัว หรือแม้แต่ปัญหาหนี้สินของภาคเอกชนไทยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงรวมถึงสภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาด ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที จากการทยอยฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจไทยที่ยังคงทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นผลดีมาจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวเร็วเกินกว่าคาดในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ยังว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและยังมีปัจจัยจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ สะท้อนจากตัวเลข GDP ของประเทศไทยปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.0% เพิ่มขึ้น จาก 1.5% ในปี 2564 อีกทั้งยังมีนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีเป้าหมายในการดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้เข้ามาลงทุนใน 5 ปีข้างหน้า จาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะทำให้มีการขยายตัวภาคการผลิตมากขึ้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนของการเติบโตทางธุรกิจของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำที่จะได้ผลดีจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงการผลักดัน แนวคิดด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) จากการห้ามนำเข้าพลาสติกใน 1-2 ปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนกลับมาใช้ และการมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ภาครัฐเข้ามาดูแล ด้านกฎหมาย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมบริหารจัดการ รวมถึงการผลักดันธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อป้องกันไม่ให้กากอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกลักลอบทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทั้งหมดนี้เองจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจของเราสามารถแข่งขัน และ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf-icon

ข้อบังคับบริษัท

pdf-icon

หนังสือรับรองการเป็นบริษัท

pdf-icon

หนังสือบริคณฑ์สนธิ

pdf-icon

จรรยาบรรณธุรกิจ

pdf-icon

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น