โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2022

รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1. นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 248,888,800.00 5.03
2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000.00 3.70
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 163,933,101.00 3.31
4. นายทิพย์ ดาลาล 160,316,500.00 3.24
5. นาย วศิน ตังกิจเจริญ 141,304,500.00 2.85
6. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 120,083,800.00 2.43
7. CREDIT SUISSE AG, SINGPORE BRANCH 94,012,400.00 1.90
8. นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 93,648,000.00 1.89
9. นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 83,704,000.00 1.69
10. น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 71,453,000.00 1.44

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
BWG 26/02/2565 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/64-31/12/64
BWG 28/02/2563 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/62-31/12/62
BWG 27/02/2562 09/05/2562 29/05/2562 เงินปันผล 0.023 01/01/61-31/12/61
BWG 28/02/2561 08/05/2561 28/05/2561 เงินปันผล 0.029 01/01/60-31/12/60
BWG 17/03/2560 08/05/2560 26/05/2560 เงินปันผล 0.043 01/01/59-31/12/59
BWG 18/03/2559 12/05/2559 27/05/2559 เงินปันผล 0.04 01/01/58-31/12/58
BWG 23/03/2558 15/05/2558 29/05/2558 เงินปันผล 0.03 01/01/57-31/12/57
BWG 26/02/2557 09/05/2557 29/05/2557 เงินปันผล 0.11 01/01/56-31/12/56
BWG 28/02/2556 08/05/2556 29/05/2556 เงินปันผล 0.04 01/01/55-31/12/55
BWG 28/02/2555 08/05/2555 25/05/2555 เงินปันผล 0.05 01/01/54-31/12/54
BWG 25/02/2554 09/05/2554 27/05/2554 เงินปันผล 0.02 01/01/53-31/12/53
BWG 25/02/2553 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/52-31/12/52
BWG 20/02/2552 24/04/2552 24/04/2552 เงินปันผล 0.11 01/01/51-31/12/51
BWG 27/02/2551 04/04/2551 04/04/2551 เงินปันผล 0.17 01/01/50-31/12/50