เบตเตอร์ฯ เตรียมความพร้อม “จัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562”

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการให้แก่บุคลากร โดยงานนี้ได้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้การอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมจำลองเหตุการณ์และการปฏิบัติเสมือนจริงทุกประการทั้งผู้อพยพผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ทั้งนี้บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน เพื่อป้องกัน ยับยั้งเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยบรรยากาศการอบรมในวันนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงสร้างความเพลิดเพลิน

Related Posts