เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการฝังกลบอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่น้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี

Related Posts