เปิดบ้านเยี่ยมชม ศูนย์บริหารฯ BWG ให้ความรู้แบบครบวงจร

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบ้านให้เยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมให้กับหลายภาคส่วน โดยเดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนสร้างองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์จากประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่น้อง ๆ นักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี และคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยเยี่ยมชมศึกษาวิธีการกำจัดที่ถูกต้องและนำไปปรับใช้กับการกำจัดขยะในระดับชุมชน เรียกได้ว่า ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ดี ๆให้กลับคืนสู่สังคมต่อไป

Related Posts