AVA จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 4 เมกะวัตต์

บริษัท เอวาแกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“AVA”) หนึ่งในเครือ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ETC”) ผู้ดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต์ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลหนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน และป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยนำศักยภาพในการประกอบธุรกิจกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

บริษัท เอวาแกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“AVA”) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (“ETC”) ในกลุ่ม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) (BWG)

Related Posts