Better Group ขับเคลื่อนความรู้ จัดเสวนา “Circular Economy”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานเสวนาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดระยองภายใต้ หัวข้อ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัด ระยอง ในการนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สถานประกอบการได้นำมาปรับประยุกต์ใช้และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ ทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและต้นแบบความสำเร็จเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชัยยงค์ โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ ตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Better Group ร่วมกันเสวนาให้ความรู้และการปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดมิติการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม

Related Posts