BETTER GROUP มอบอุปกรณ์กีฬา

Better Group มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในการเรียนการสอน วิชาพลศึกษา หรือการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งนี้กลุ่มBETTER GROUP ซึ่งมีบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทเบตเตอร์ เวสท์แคร์ จำกัด และบริษัทรีคัฟ เวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ขอร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โดยหวังว่าจะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬาเพื่อจุดประกายและสร้างเยาวชนคนกีฬาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคต

Related Posts