Better Group ร่วมมอบความรู้ การบริหารจัดการของเสียอันตราย

Better Group โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านจัดการของเสียอุตสาหกรรมทุกประเภท ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ” เสวนาและมอบความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยร่วมเสวนากับทาง ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อแม่บทการจัดการของเสียอันตรายที่ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการจัดการของเสียอัตรายที่ดีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

Related Posts