BETTER GROUP ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางพระครู ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล บางพระครู
ได้กำหนดการประชุมกองทุนสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอกย้ำ ความเข้าใจการสร้างหลักประกันของคนในชุมชนตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน โดยเน้นให้ทุกคนเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 618 คน โดยเป็นบุคคลทั่วไป 378 คน เด็ก/เยาวชน 89 คน ผู้สูงอายุ 147 คน ผู้ด้อยโอกาส 2 คน (รวมยอดสมาชิกที่เสียชีวิตและลาออก) ในการนี้ กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด บริษัทรีคัฟ เวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 150 ถุงเพื่อเป็นสวัสดิการชุมชนในการประชุมครั้งนี้

Related Posts