BETTER GROUP สนับสนุนสิ่งของ เยียวยาวิกฤต COVID-19

Better Group นำโดยบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัทรีคัฟเวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนสิ่งของเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 โดยในการนี้มีเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าร่วมสนับสนุน ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บางเพลิง ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านโคก และชาวบ้านหมู่ที่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์ รร.วัดบางเพลิง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า(COVID-19) พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Posts