Better Group เดินหน้า ร่วมส่งเสริม “Circular Economy”

จบกันไปแล้วกับงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน” ของ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงแรม The Tide Resort ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก งานนี้ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐทั้งในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สถานประกอบการได้นำมาปรับประยุกต์ใช้และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นต่างๆ แลกเปลี่ยนมุมมองและต้นแบบความสำเร็จ เพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ อภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Better Group เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้และการปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดมิติการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม งานนี้ ถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากสถานประกอบการอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

Related Posts