BWC ส่งน้องถึงฝันปี 1

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา บริเวณรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ภายใต้โครงการ “BWC ส่งน้องถึงฝัน ” จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสำมะกัน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดปรีดาราม และโรงเรียนวัดเรือแข่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Related Posts