BWG คว้าผล CGR บริษัท 5 ดาว เป็นปีที่ 5

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 692 บริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย

โดยในปีนี้ บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ”ดีเลิศ” (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

โครงการ CGR ประจำปี 2563 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทย(บจ.) จำนวน 692 บริษัท ซึ่งบริษัทที่เข้าสำรวจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ ในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

Related Posts