BWG คว้า CSR-DIW Continuous Award 2563 มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคม อย่างยั่งยืน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในวันนี้ (17 พ.ย.63) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

BWG เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2557 และสำหรับปีนี้ บริษัทในเครืออย่างบริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ก็ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award ประจำปี 2563 สะท้อนถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ คือ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทและพนักงานตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ BWG ยึดมั่นในหลักความยั่งยืน

Related Posts